03 decembra, 2014

First month Vegan!

Slovak/English version


Varovanie: tento post nie je na to, aby som vás presviedčala o prekonvertovaní na vegánstvo. Ide o môj osobný názor, moju skúsenosť. Komentáre typu, že mi po čase vypadajú vlasy a zuby si nechajte pre seba :)
Okey, nemyslela som si, že zvládnem celý mesiac, ale podarilo sa! Prečo som sa na to dala?
Podobné pohnútky som mala už dlho. Začalo to, keď som sa preklikala k nejakým youtube kanálom o vegetariánstve, vegánstve či raw životnom štýle. Postupne som získala dostatok informácií na to, aby som si utvorila vlastný názor.
Robím to čisto zo zdravotných dôvodov.
Fyzicky som sa necítila dobre, bolel ma žalúdok, roky ma trápi(lo) akné a vedela som, že by som sa mohla cítiť aj lepšie. A mala som pravdu.


Po mesiaci, kedy som nejedla mäso, mliečne výrobky, vajcia, sladké či lepok, som zaznamenala obrovské zmeny... a všetky boli pozitívne.
1. Už po dvoch týždňoch sa mi vyčistila pleť a všimlo si to aj okolie. 
2. Zhodila som aj nejaké to kilo, neviem koľko, lebo som sa nevážila ani predtým, ani potom.
3. Celkovo sa cítim skvele.
4. Mám pocit čistého žalúdka (ak sa tam dá vôbec cítiť).
5. Nič sa mi zbytočne nedrží v tráviacom systéme!
6. Prestala som mať chuť na sladké a iné nezdravé veci.


Áno, prvý týždeň bol trochu náročný, kým si telo zvykne, že nekonzumuje to, čo konzumovalo posledných 22 rokov. Druhý týždeň to už išlo pomerne ľahšie a teraz ide už iba o to, aby som vydržala.

Nedala som sa na to s cieľom vydržať navždy, i keď by to bolo asi najvhodnejšie, ale chcem vydržať čo najdlhšie. Ak však budem cítiť, že chcem opäť začať jesť mäso či mliečne výrobky, nebudem sa tomu brániť.A s akými reakciami som sa zatiaľ stretla? Tu je niekoľko poznámok a otázok, ktoré ľudia naokolo mali:
1. Veď nič neješ. Jem! Kvalitné a zdravé veci, ktoré ma zasýtia na dlhšiu dobu.
2. Čo potom ješ, keď si vynechala všetky dobré veci? Áno, nepopieram, dobrovoľne som sa vzdala chutných, no nie dobrých vecí. Aspoň nie dobrých pre mňa osobne. A vegánska náhrada existuje už pomaly na všetko!
3. Klasické - nie je ti zle? Uvidíš, po čase ti začnú vypadávať vlasy a zuby. Podobné poznámky od neinformovaných ľudí ani neberiem vážne :)
4. Nie je omnoho drahšie stravovať sa tak? Jednoznačne nie. Jednotlivé potraviny a bio ingrediencie sú drahšie, lenže človek toho neskonzumuje tak veľa, ako za "normálnych" okolností. Na nákupy chodím omnoho menej ako predtým. Kúpim si kvalitné potraviny a vydržia mi dlhšie + ušetrím na nekupovaní mäsa, ktoré je pomerne drahé, mliečnych výrobkov, ktorých som zvykla skonzumovať neskutočne veľa, vajec, ktoré tiež nie sú lacnou záležitosťou či sladkého (s tým som mala spočiatku najväčší problém).
5. Čo ti najviac chýba? Jednoznačne syr.

Neviem, ako dlho vydržím. Idú Vianoce, čo bude pre mňa najväčšou výzvou. Každopádne vás budem informovať ;) 
Ak máte akékoľvek otázky či konštruktívne pripomienky, prosím, zanechajte komentár.

Stay healthy!
Love, Em
_____________________________________________________________________
Warning: This post is not about me trying to convince you to go vegan in any sense. It´s my personal opinion, experience. Comments about my hair or teeth falling out after going vegan keep to yourself :)
Okay, I didn´t think I can go vegan for  a whole month, but I managed to do that! Why did I start?
I was thinking about it for a longer time now. It started when I watched some youtube videos about vegetarianism, veganism and raw lifestyle. I gradually gained enough information so that I can make my personal opinion about it.
I do it because of health.
I felt physically bad, my stomach hurt, acne bothered me for years and I knew that I could feel better. And I was right.

After a month not eating meat, dairy products, eggs, sweets or gluten, I have seen tremendous changes ... and all of them were positive.
1. After only two weeks my skin cleared up and my surroundings noticed it as well.
2. I also lost some weight, I don´t know how much, because I weighed neither before nor after.
3. Overall, I feel just great.
4. I feel that my stomach is clean (if there is such a feeling).
5. Nothing is stuck in my stomach!
6. I no longer have cravings for sweets and other unhealthy things.

Yes, the first week was a bit challenging, until your body gets used to not consume things you have been consuming for the last 22 years. The second week was relatively easier and now I just need to focuse and keep going.

My plan is not doing it forever,  even though it would probably be the best for me, but I want to keep it up and continue as long as possible. But if I feel any need to start eating meat or dairy, I´m not gonna hold myself back.

And what kind of reactions people gave me already? Here are few comments and questions that people asked me:
1. You don´t eat anything! I do! Quality and healthy things that fills me for a long time.
2. What do you eat, when you missed out all the good stuff? Yes, I do not deny, I voluntarily gave up tasty, but not healthy things. At least not good for me. And almost every food has a vegan substitute!
3. Classic - Don´t you feel sick? You see, after a while you begin to lose hair and teeth. Similar comments from uninformed people are not taken seriously by me :)
4. Is it more expensive to eat this way? Clearly not. Individual food and organic ingredients are more expensive, however I eat less and I go shopping much less than before. I buy a high quality food and it will last me longer - I save money on meat, which is quite expensive, dairy products, which I used to consume on a daily basis, eggs, which are also not cheap.
5. What do you miss the most? Cheese.
I don´t know how long it´s gonna last me. Christmas is almost here, which will be the biggest challenge for me. Anyway, I will inform you how am I doing :)
If you have any questions or constructive comments, please leave them below.

Stay healthy!
Love, Em 

01 novembra, 2014

Liebster Award... Wanna know more about me?

English version

I didn´t even know something like this existed, until lovely Escada Bloom nominated me for Liebster award for new upcoming bloggers :)
Thank you very much!
This is such a great way to get to know new blogs and bloggers.

I nominate these lovely bloggers:

You don´t have to accept the nomination. It is kind of a "chain letter" thing. But as I said I think it is a great way to know upcoming bloggers from all over the world and it is a little push for bloggers so people can see their blogs and follow if they like it :)


Rules are simple:

1. acknowledge the blog that nominated you and display the award
2. answer the 11 questions given by your nominee and answer 11 facts about you
3. let around few deserving blogs (under 200 followers) know you nominate them and give them 11 questions to answer

Escada Bloom gave me some hard questions to answer. I actually needed to think a lot about the answers! 

1. What is your dream for the future?
I would quote Beyoncé on this (my aspiration in life is TO BE HAPPY), but that is too easy to say. I guess I want to do what I love the most in my life whatever it might be. I want to be a motivation/inspiration to people and to myself.

2. Why did you start a Blog?
I always loved to speak up, to tell people my opinion. Blog is a great way to tell what you want, to write and be creative. More information why I blog HERE.

3. What is your favourite genre of film/book.
Definitely detective stories, adventures.

4. What is the best compliment you have ever recieved?
That I´m intelligent. It´s always nice when people appreciate other things that body image.

5. If you could meet anyone who would it be?
I think that Ellen Degeneres :D Never really thought of that.

6. What do you want the most in the world?
To be able to travel and be financially independent enough to live a simple happy life :)

7. What was your most inspirational moment?
When I got a chance to live and study abroad. That inspired me to live my life to the full and not care much of what might people think of me and my decisions.

8. If you could live in a book which book would you choose?
50 shades of grey - don´t judge me! Just kidding -  The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society!

9. If you could be anyone, who would you choose?
Myself!

10. If you had all the money in the world what would you do?
I would travel all over the world. 

11. What is your favourite thing about being you?
That even though I´m scared of things I push myself to do them. After all it´s the most liberating feeling when you do somenting you were scared of.

Now I need to write 11 facts about me. This can be interesting, because I don´t even know if there is something interesting about me :D

1. I like school, I always did, but I´m not a nerd.
2. I speak Slovak, English and kind of Polish and Czech, but for Slovak people that doesn´t  count as another language.
3. I study Editorial work and publishing - master degree.
4. I don´t like rolar coasters and waterslides.
5. I love dark chocolate with mint flavor.
6. I haven´t wore swimsuit in three years. Not that I don´t want to or I go nude :D, but there was no opportunity for me to wear it.
7. I´m scared of snails and whales.
8. I visited english speaking country just once in my life for 6 days :D
9. I love to read book. Like LOVE to read them.
10. I´ve played soccer for couple of years.
11. I burp a lot and I´m not ashame of it :D

And here are my questions for my nominees:
1. What is your favourite chocolate flavor?
2. What do you value the most about people?
3. Do you see yourself still blogging in 5 years?
4. What is your favourite movie?
5. What is your favourite book?
6. What is your inspiration for your blog posts?
7. Do you believe that people can do whatever they want by working hard or you think they need a bit of a luck to achieve their goals?
8. If there´s one place you want to visit, where it would be?
9. One thing you are proud you did in your life.
10. What is the most interesting place you have ever visited?
11. What language do you want to learn?

Stay positive ;)
Love, Em02 októbra, 2014

18 septembra, 2014

Things you learn in college

Slovak/English version

Nový školský rok je opäť tu. Bohužiaľ, pre mňa už posledný. A tak som bola začiatkom septembra trochu sentimentálna a spomínala na všetko, čo som počas štúdia na univerzite zažila. Okrem nespočetného množstva seminárok, referátov, prednášok, skúšok a stresu boli aj iné, omnoho príjemnejšie záležitosti. 
Tu je niekoľko vecí, ktoré sa naučíte jedine počas štúdia na výške a života v intráku.
_________________________________________________________________________________
New school year is here again. Unfortunately, the last one, at least for me. So I became a little sentimental at the start of September and I was remembering all the things I experienced during my University time. Despite of all the paper works, seminars, classes, exams and stress, there were other things, much more pleasant.
Here are a few things you can only learn while studying at university or living in dormitory.


1. Pri spánku (ak nejaký budete mať) sa naučíte ignorovať všetky zvuky naokolo alebo objavíte čarovnú moc štupľov do uší.
Mysleli ste si, že otcovo chrápanie je vrchol zvukov, ktoré môžete v noci počuť? To si rozmyslíte, keď v piatok v noci počujete spievať polovicu intráku, keď sa v sobotu ráno zobudíte na zvuk gájd a tiež, keď vedľa v izbe prebieha niekoho intímne zblíženie.
_________________________________________________________________________________
1. During sleep (if you have any) you learn to ignore all the sounds around you or discover the magic power of ear plugs.
You thought that your fathers snoring is the pinnacle of sounds that you can hear at night? You change your mind when on Friday night you hear singing half of your dorm, when you suddenly wake up on Saturday morning to the sound of bagpipes (true story), and also when in the room next to yours, someone is having an intimate kind of relationships every night.


2. Keď už sme pri tom spánku. Naučíte sa existovať aj bez neho. Že to nie je možné? O opaku vás presvedčí prvé skúškové obdobie.
_________________________________________________________________________________
2. Speaking of sleep. You will learn to exist without it. It is not possible? Exam time will prove you wrong.


3. Naučíte sa riešiť problémy veľmi pohotovo.
_________________________________________________________________________________
3.You will learn to solve your problems very promptly.

Malé problémy/Small ones:


Aj tie väčšie/Bigger ones:

via giphy.com

4. Peniaze odrazu nebudú zázračným predmetom, ktorý sa len tak ocitne v peňaženke, lebo povedzme si pravdu - alkohol a donáška pizze nie sú tie najlacnejšie záležitosti a peniaze na nájom tieto výdavky nebudú pokrývať donekonečna.
_________________________________________________________________________________
4. Money is no longer the miraculous object, which just appears in your wallet, because let's face the truth - alcohol and pizza delivery are not the cheapest things and rent money is not gonna cover these expenses.

via imgur.com

5. Naučíte sa neklásť zbytočné otázky/You learn not to ask unnecessary questions.

6. Zlepšíte sa vo varení a mikrovlná rúra sa stane miestom, kde sa dá uvariť úplne všetko.
_________________________________________________________________________________
6. You improve your cooking skills and microwave becomes a place where you can cook everything.


7. Zlepšíte sa v pečení, ak ste tí šťastnejší a v internáte máte aj také vymoženosti ako je rúra na pečenie.
_________________________________________________________________________________
7. You also improve your baking skills if you are lucky enough and you also have a dorm conveniences such as oven.


8. Zrýchlite sa v jedení. Ísť na skúšku s prázdnym žalúdkom predsa nie je dobrý nápad. A keďže ste sa poslednú tézu doučili 30 sekúnd pred skúškou, tak sa musíte najesť celkom rýchlo.
_________________________________________________________________________________
8. You will accelerate your eating skills. Go to the exam with an empty stomach is really not a good idea. And since you finished studying 30 seconds before the test, you have to eat quite quickly.


9. Naučíte sa zvládať stresové situácie/You will learn how to handle stressful situations.


10. Písanie prác sa stane hračkou/Writing becomes child's play.

11. Naučíte sa ako potíšku zísť z poschodovej postele bez toho, aby ste zobudili svojich spolubývajúcich, lebo buďme úprimní, alkohol nie vždy sadne na váš žalúdok a vy potrebujete stráviť pár príjemných chvíľ na toalete.
_________________________________________________________________________________
11. You will learn how to get off the bunk bed really quietly without waking up your roomates, because let´s be honest, alcohol is not always good for your stomach and from time to time you need to spend a few pleasant moments in the toilet.

via giphy.com

12. Najdôležitejšia vec, ktorú sa naučíte je vážiť si priateľov. Verte mi, keď nebudete mať čo jesť, nebudete stíhať do školy alebo budete chcieť požičať peniaze, vždy sa nájde niekto, kto vám pomôže.
_________________________________________________________________________________
12. And the most important thing you will learn is to appreaciate your firends. Believe me, when you are not gonna have anything to eat or you need to borrow some money, there is always someone who will help you. 


Love, Em

PS: Study hard!

02 septembra, 2014

Infinite Galaxy

Summer is over and the weather is saying it out loud. 

I feel lost in the dark of my own thoughts...
...and nail polish says it better than any words.Love, Em
18 augusta, 2014

Back to school DIY inspiration

Slovak/English version
“Thank goodness 
I was never sent to school; 
it would have rubbed off 
some of the originality.” 
― Beatrix Potter Bohužiaľ (alebo našťastie), my úbohí smrteľníci školu navštevovať musíme. No aj napriek tomu sme stále kreatívni a originálni. Aspoň prvých 10 rokov (teraz hovorím o tej škole), potom je to už v našich rukách. Ja som jeden z tých ľudí, ktorí majú školu radi a každoročne sa teším a priam vyžívam z toho, že si musím (chcem) kúpiť nové školské potreby. A tie vedia byť pekne drahé. So zľavami a trochou šikovnosti to ale nemusí zničiť naše ťažko zarobené peniaze, ktoré sme si vydreli počas letných prázdnin. Preto treba nakupovať už v auguste!
Veľa vecí sa dá však aj vyrobiť, alebo sa tie staré dajú okrášliť a vyzerajú ako nové. 
Môžeme si vyrobiť napríklad držiak na perá.
_________________________________________________________________________________
Unfortunately (or fortunately), we need to go to school. But we are creative and original anyway. I´m one of those people, who likes to go to school and every year I´m looking forward to "back to school" season. I have to (I want to) buy new school supplies. And they can be pretty expensive. But with little bit of skill we can do them much cheaper by making our own or redecorate the old ones.
We can make for example Pen holder. 

Potrebujeme len niekoľko vecí:
1. Farebné papiere alebo darčekové papiere, alebo dokonca čisté papiere, ktoré pomaľujete.
_________________________________________________________________________________
We need just couple of things:
1. Color papers or any kind of gift papers. Or you can just make your own color paper.


2. Lepidlo, nožnice, ceruzu, priesvitnú lepiacu pásku a môj najobľúbenejší objav roka - dekoratívne pásky, ktorými môžete oblepiť všetko a vyzerá to hneď omnoho krajšie.
_________________________________________________________________________________

2. Glue, scissors, pencil, regular tape and my favourite - washi tapes, which make everything look so much better. 


3. Potrebujeme tiež starú škatuľu od topánok alebo aj nejakú menšiu. Tie si prispôsobíme požadovanému tvaru. 
(Samozrejme som sa nechala uniesť kreatívnou vlnou a nezdokumentovala som takmer žiadnu fázu výroby - Ups)
Ale verím, že ste dostatočne kreatívni a dokážete si predstaviť proces výroby. Ide o obaľovanie jednotlivých častí škatule farebným papierom a lepenie okrajov dekoratívnou páskou. To je celá veda.
Žiadne meranie ani nič podobné, všetko robíme "od oka", nemusí to byť perfektné. 
_________________________________________________________________________________
3. We also need an old cardboard box - shoe box or any other kind.
Of course I got cought in creative process and I forgot to document all the steps - Ups.
But I believe that we are all so creative and we can imagine the process of doing it. Just adjust pieces of the box as needed. This is just an inspiration, you can create whatever shape and size you want.


Všetko jednoducho zlepte dokopy. Jednotlivé časti obaľte farebným papierom. Vnútorné strany prichyťte priesvitnou páskou a okraje dekoratívnou.
_________________________________________________________________________________
Just tape everything together. Glue the paper on the pieces of the box. Attach inside with regular tape and outside edges and corners with washi tape.Máte starú korkovú tabuľu? Použite dekoratívnu pásku a máte o niečo krajší, jednoduchší a zorganizovanejší život.
_________________________________________________________________________________
Do you have old cork board? Again, use some washi tape to make your life a little bit more beautiful, easier and more organized.
Niektoré nápady nemám z vlastnej hlavy. Mojou večnou a bezodnou studnicou inšpirácie je, samozrejme, Youtube. Pre viac inšpirácie môžete navštíviť napríklad túto mladú slečnu, ktorej nápady sú milé a farebné. 
Upozorňujem však - keď sa raz začnete preklikávať videami, pravdepodobne už neprestanete. 
_________________________________________________________________________________
Some of the ideas are not mine. My eternal source of inspiration is, of course, Youtube. For more inspiration check for example this young lady. Her ideas are cute and colorful.
Disclaimer - once you start clicking through these videos, you might never stop. I warned you!


Stay creative :)
Love, Em

05 augusta, 2014

Weddings are fun!

Scroll down for English version

Svadby sú super. Predovšetkým pre dievčatá. Tešíme sa , že si môžeme obliecť krásne šaty, spraviť si nechty, make-up a vlasy, obuť si tie hriešne opätky. Zúčastnila som sa na prvej svadbe v živote a bolo to skvelé. Samozrejme, že to skončilo opuchnutými nohami (z tých opätkov), tancovaním naboso, jedením a pitím.
(7-dňové snaženie sa s "tukožrútskou" polievkou a moje ploché bruško zmizli v momente, keď som zočila plné stoly jedla a koláčov)

Tak veľmi sa snažíme vyzerať čo najlepšie. Pripravila som si plnú tašku vecí, o ktorých som si myslela, že ich budem v priebehu noci potrebovať, ako napríklad nejaký extra make-up, lak na vlasy, leukoplast na možné pľuzgiere a dokonca aj náhradné topánky. Napokon som si celú tašku zabudla v aute a zistila som, že aj tak som nič z toho nepotrebovala. Užila som si všetok čas s rodinou, tešila som sa z nevesty a ženícha. Užila som si každú minútu aj s roztekajúcim sa make-upom (bolo veľmi horúco), zlupujúcim sa lakom na nechty a potom stekajúcim dole chrbtom.
Je dobré byť pripravený a vyzerať k svetu, ale nie je to vždy (možno nikdy) tá najdôležitejšia vec.Love, Em
_________________________________________________________________________________

Weddings are fun. Especially for girls. We are looking forward to put some fancy dress on, do our nails, make-up and hair, wear those glamorous heels. I attended my first wedding ever and it was a lot of fun. 
Of course it ended up with swollen legs (from those heels), dancing barefoot and lots and lots of eating and drinking. 

We are trying so hard to look our best. I prepared full bag of things I thought I´m gonna need through out the night like some extra make-up, hair spray, band-aid for any possible blisters and even another pair of comfortable shoes. At the end I forgot my bag in the car and then I realized I don´t need any of that. I spent a great time with my family, I was so happy for the bride and groom and I enjoyed every minute of it even with melted make-up (it was really hot outside), chipped nail polish and sweat dripping down my back.
It´s nice to be prepared and look fabuolous, but It is not the most important thing. 

Love, Em

28 júla, 2014

Happy B-day

Scroll down for English version

Nie nie, ja nemám narodeniny. Má ich môj blog. Musím sa ale priznať, že som na to takmer zabudla. Takmer určite. "Oslava" mala byť 6.7., keď som presne pred rokom postla prvý príspevok s názvom Niekoľko faktov o prázdninách. 

Ubehlo teda už vyše roka a ja ešte stále s radosťou píšem a fotím, čo mi napadne a s čím sa chcem s ľuďmi podeliť. Veľakrát sa ma pýtajú či tie moje blogy aj niekto číta, prečo to robím, načo je to dobré. Nuž, áno, tieto blogy niekto číta. Nie je ich veľa, ale určite sa takí nájdu. Či už preto, lebo sa im to páči alebo preto, lebo sú zvedaví a možno aj preto, lebo sa im to nepáči a čítajú to, aby o tom mohli ohovárať s kamoškou pri káve. Dôvody sú rôzne, ale vždy sa nájde niekto, kto si môj príspevok prečíta.

Prečo to robím? Prečo mám blog? Preto, lebo som vždy rada písala. Nemám teraz na mysli rozsiahle romány alebo niečo podobné. Ja len rada trefne komentujem veci, ktoré sa dejú okolo mňa. Nie som žiadny profesionál, robím to v prvom rade pre seba. Mám to rada a mám pocit, že pomerne plnohodnotne využívam svoj voľný čas. Takto sa aj kamaráti, s ktorými nie som dennodenne v kontakte môžu čo-to dozvedieť z môjho každodenného života a aj ľudia, ktorí ma nepoznajú si tu vždy nájdu čosi, čo ich zaujíma.

(Palec hore za moje umelecké schopnosti! Veľmi som sa snažila!)


Taktiež študujem editorstvo a vydavateľskú prax (teda "fancy" názov pre slovenčinu). Milujem slovenský jazyk. Preto sa nečudujte, že každý slovenčinár obľubuje čítanie kníh, ich písanie, korigovanie a všetko možné, čo súvisí s textom a jazykom. Bola by som pokrytec, keby som tvrdila, že sú tieto blogy nejak obzvlášť jazykovo hodnotné, ale tiež sa nepovažujem za niekoho, kto si pod pojmom slovenčina predstaví pätorku z diktátu. (Ak tu nájdete gramatické chyby, tak, prosím, ignorujte predošlé vety!)

Teším sa, že už rok sa s vami delím o svoj kúsok sveta. Ďakujem všetkým za podporu a za to, že si niekedy nájdete čas prečítať si, čo ma trápi, čo ma teší, čo nové som vymyslela, aký challenge som podstúpila.
Ak ste tu noví, viac sa o mne môžete dozvedieť TU. Alebo na mojej Facebook stránke.

DOVI DOPO :)
_________________________________________________________________________________

No, no, It´s not my birthday. It´s my blog B-day. I have to admit that I almost forgot. Almost certainly. "Celebration" should´ve been 6.7 when I (exactly one year ago) shared my first post titled Some facts about the holidays.

Over a year passed and I´m still happily writing and making photos. People often ask me if anyone actually read my blog and why am I doing this. Well, yes, people read my blog, not a lot, but I´m sure they do. Whether it's because they like it, or because they are curious and perhaps also because they don´t like it and read it so they can gossip about it with someone. The reasons are different, but there is always someone who reads my posts.
Why am I doing this? Why do I blog? Because I´ve always loved to write. I like to comment on things that are happening around me. I'm no professional, I do it primarily for myself. I like it and I feel that I fully use my free time.

I´m also studying editorial work and publishing (which is just a fancy name for Slovak language). I love Slovak. So, don´t be suprised, that every language lover, likes to read books, likes to write them, to correct them and do all sorts of things with text and language. I would be a hypocrite if I claimed, that my blog is "linguistically valuable", but also I´m not someone, who imagines E from language class, when it comes to Slovak. 

I´m so happy, that I spent my last year sharing my piece of world with you. Thank you all for your support and time to read what bothers me, what makes me happy, what I create, what challenges I went through.
If you are new here, you can find out more about me HERE, or you can visit my Facebook page.

Love, Em :)